CONDICIONS D’ÚS, POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONDICIONS DE COMPRA

(en endavant, les “Condicions Generals“)

 

A continuació podreu veure les condicions generals de la pàgina web.

És el clàssic text legal que és de sentit comú, i es resumeix en:

  • Fer un correcte ús de les dades personals (per part de African Tastes). 
  • Compliment de la LOPD (per part de African Tastes). 
  • Utilitzar la web amb sentit comú (per part de l’Usuari). 
  • Utilitzar el correu electrònic per a comunicacions publicitàries pròpies (per part de African Tastes). 
  • No instal·lem cookies, respectem la teva privacitat (excepte els propis de GoogleAnalytics) 
  • Tot el material pujat a African Tastes podrem utilitzar-lo per comunicar. 
  • African Tastes no es responsabilitza del incompliment de les normes per part de l’usuari. 
  • En cas de realitzar una compra, només has de seguir els passos del formulari i rebràs un email de confirmació per fer una transferència. A partir de rebre en un termini de 48-72h màxim arribaran a casa teva a casa.

Bàsicament és això. L´adjuntem a continuació per si vols conèixer més detall, complir amb la llei ja que cal mostrar-ho així. 

 

I. Informació general sobre la companyia

African Tastes SL, de nacionalitat espanyola, amb NIF nombre B-66248949 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Es dedica a la fabricació i comercialització de snack carnis. African Tastes SL té la seva seu a:

Passeig Olabarria 94

08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Telèfon: 678.10.70.71

Email: hallo@africantastes.com

 

II. Acceptació i modificació de les Condicions Generals del Lloc Web

Acceptació de les condicions generals.

Les presents Condicions Generals regulen l’ús d’aquest Lloc Web d’Internet (el “Lloc Web”) que African Tastes posa a disposició de l’usuari (el “Usuari”). L´utilització d’aquest lloc web suposa l’acceptació completa, plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les Condicions Generals vigents en cada moment en què l’Usuari accedeixi, de manera que si aquest no està d’acord amb qualsevol de les condicions generals aquí establertes, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar aquest Lloc Web.

Modificació de les Condicions Generals.

African Tastes es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d’ús d’aquest lloc web, així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d’ús, instruccions o avisos que resultin d’aplicació. Per tant, l’Usuari haurà de llegir les presents Condicions Generals en totes i cadascuna de les ocasions en que accedeixi al Lloc Web. En conseqüència, l’Usuari accepta de forma expressa i plena, que l’accés i l’ús d’aquest Lloc Web té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 

III.- Dades Personals

● Registre de dades personals, finalitat i destinataris.

Excepte indicació en contra, African Tastes és l’entitat responsable de tots els fitxers automatitzats que continguin dades personals que es demanen en aquest Lloc Web. La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa de possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. African Tastes informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i, amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, “LOPD”) i altra normativa de desenvolupament.

La informació i/o dades que voluntàriament siguin facilitats a African Tastes a través d’aquest lloc web, a través de perfils oficials de African Tastes en Xarxes Socials, o a través, també, dels serveis o accions promocionals que pugui en cada moment oferir African Tastes, podran ser incorporades als fitxers de titularitat de African Tastes, amb la finalitat de dur a terme la gestió i el manteniment de les relacions mantingudes amb els Usuaris, perquè aquests puguin rebre informació sobre els productes de consum de African Tastes, els seus serveis, les seves ofertes o publicitat, i per a la realització d’estudis de mercat i / o estadístiques que ens ajudin a millorar el desenvolupament dels nostres productes i serveis, i la publicitat dels mateixos.

Així mateix, African Tastes, de conformitat amb el que estableix la LOPD i la seva normativa de desenvolupament, pot obtenir dades, a través de tercers degudament autoritzats, així com en supòsits en què el tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari en qüestió que constin en fonts accessibles al públic.

En aquest sentit, s’informa a l’Usuari que d’acord amb la legalitat vigent, tenen la consideració de fonts accessibles al públic el cens promocional, els repertoris telefònics, les llistes de persones pertanyents a grups de professionals, els diaris i butlletins oficials i els mitjans de comunicació social.

Consentiment comunicacions comercials electròniques.

L’USUARI, AMB L’ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS, AUTORITZA EXPRESSAMENT A AFRICAN TASTES PERQUÈ PUGUI ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC O ALTRES MITJANS ELECTRÒNICS EQUIVALENTS (SMS, SISTEMES DE COMUNICACIÓ PER INTERNET, ETC), COMUNICACIONS PUBLICITÀRIES O PROMOCIONALS SOBRE LES ACTIVITATS, PRODUCTES I SERVEIS DE AFRICAN TASTES.

Per al cas en què un usuari no desitgi rebre informació publicitària o promocional via correu electrònic o qualsevol altre mitjà electrònic, podrà comunicar-ho a African Tastes, dirigint un correu electrònic amb l’assumpte “Baixa” a l’adreça hallo@africantastes.com.

Cessió a tercers.

African Tastes de conformitat i amb l’abast i limitacions que preveu la normativa, podrà cedir les dades de l’Usuari quan això tingui per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari. Fora d’aquests supòsits i d’aquells altres emparats per la normativa, African Tastes no cedirà a tercers les dades personals de l’Usuari, sense el seu consentiment obtingut de forma expressa per a cada ocasió.

African Tastes l’informa que tercers que actuaran com a encarregats del tractament d’acord amb la normativa legal, podran tenir accés a fitxers titularitat de African Tastes a fi que puguin prestar els serveis i / o complir amb les obligacions que es deriven de les relacions jurídiques mantingudes entre els referits tercers i African Tastes, en el marc del desenvolupament del negoci d’African Tastes.

Dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts en la LOPD i la seva normativa de desenvolupament i, en particular, els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Aquests drets podran exercitar-se dirigint un correu electrònic amb l’assumpte “Protecció de dades” a l’adreça hallo@africantastes.com o a través de qualsevol mitjà postal amb el qual es deixi constància de la recepció per part de African Tastes, dirigit a l’adreça indicada en el punt I (“Informació general sobre la companyia”) de les presents Condicions Generals, indicant en el sobre la referència “Atenció al Client – Protecció de dades”.

Avís a menors

African Tastes informa a l’Usuari que no està permès que els menors de 14 anys es registrin i facin compres a aquest lloc web i, en conseqüència, que participin en accions promocionals que pugui dur a terme African Tastes en relació amb les seves activitats i productes.

Així mateix, s’informa a l’Usuari que si és major de 14 anys i menor de 18, és recomanable que avisi als seus pares o representants abans d’entrar en el Lloc Web, per tal que aquests puguin explicar les presents Condicions Generals i, especialment , la política de protecció de dades personals continguda en aquestes Condicions Generals i, així mateix, puguin participar amb ells en les possibilitats que ofereix aquest lloc web, sense perjudici dels casos concrets per als quals la llei exigeix ​​als pares o representants de majors de 14 anys i menors de 18, que assisteixin a aquests menors per prestar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals.

Política de Cookies.

A African Tastes respectem la teva privacitat i no instal·lem cookies de seguiment. Tan sols instal·lem els cookies propis de GoogleAnalytics amb l´única finalitat de millorar la navegabilitat, oferta i experiència d´usuari a la pàgina.

Confidencialitat i seguretat en el tractament de les dades de l’Usuari i en les comunicacions electròniques.

African Tastes es compromet a tractar de manera confidencial les dades de caràcter personal de l’Usuari adoptant les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, de conformitat amb el que preveu la LOPD i la seva normativa de desenvolupament. African Tastes assegura, en la mesura del possible i d’acord amb l’estat actual de la tècnica, la confidencialitat i integritat de les dades i informació que els Usuaris li facilitin per complir amb les finalitats abans indicades.

 

IV. Propietat Intel·lectual

Aquest lloc web pot incloure, a títol enunciatiu i no limitatiu, informació, dades, continguts, textos, documents, material publicitari, dibuixos, material tècnic de producte o de qualsevol altre ordre, bases de dades, sons, programes d’ordinador, distintius corporatius , signes distintius, marques, dissenys gràfics, combinacions d’elements, logotips i imatges, que estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial dels quals African Tastes és titular o legítim llicenciatari.

En aquest sentit, queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública, modificació, transformació, còpia, distribució o qualsevol altra forma d’explotació i manipulació d’aquest Lloc Web, dels seus dispositius tècnics, continguts, aplicacions, codis font, disseny, selecció i forma de presentació dels materials i, en general, respecte de qualsevol informació continguda en aquest lloc web.

De la mateixa manera, queda prohibit descompondre, realitzar enginyeria inversa o, en general, transmetre de qualsevol manera o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament i accés d’aquest lloc web i dels serveis aquí continguts, així com realitzar, respecte dels mateixos, qualsevol acte d’explotació. En particular, queda prohibit realitzar links, hyperlinks, framing o vincles similars que puguin establir-se en direcció a aquest lloc web, sense el previ consentiment exprés de African Tastes.

 

V. Ús dels serveis i continguts

Tot Usuari que accedeixi a aquest lloc web haurà de fer un ús adequat dels serveis i continguts d’acord amb la filosofia d’aquest Lloc Web, tal com aquesta queda descrita en aquest apartat, i sota els principis de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent.

En aquest sentit, en aquells serveis oferts o que puguin oferir en aquest lloc web (com per exemple, xats, fòrums o grups de notícies), o a través dels perfils oficials en Xarxes Socials, on es pugui demanar l’opinió de l’usuari o on aquest pugui allotjar continguts, l’usuari es compromet a no publicar, divulgar, difondre, comunicar o distribuir cap tipus de material i / o, en general, informació o opinions, els continguts siguin contraris a la legalitat vigent, a la moral o a l’ordre públic, de contingut difamatori o pornogràfic, que atemptin contra l’honor i la imatge de African Tastes o de qualssevol altres tercers.

De la mateixa manera, l’usuari es compromet a realitzar les accions esmentades, únicament i exclusivament, en relació amb continguts respecte dels quals ostenti, de forma legítima i de conformitat amb la llei, els drets d’explotació, és a dir, els drets de reproducció , distribució, comunicació pública i transformació.

Queda, així mateix, prohibit fer qualsevol ús o utilització dels serveis oferts o que puguin oferir en aquest lloc web (com per exemple, xats, fòrums o grups de notícies), amb ànim lucratiu o de manera que impliqui o pugui implicar un perjudici o un comportament deslleial amb el Lloc web i African Tastes (és a dir, conductes com ara, desviar trànsit cap a un altre lloc web).

African Tastes no es fa responsable d’aquells continguts de tercers (com per exemple, comentaris, fotografies, vídeos, xats, fòrums, grups de notícies, etc) que incompleixin el abans assenyalat i, així mateix, es reserva el dret a modificar o , si escau, retirar d’aquest lloc web aquests continguts o informacions de manera immediata, sense que això doni lloc a indemnització de cap classe a favor de l’Usuari responsable de l’allotjament d’aquests continguts o informacions en aquest Lloc Web.

En aquest sentit, African Tastes ofereix la possibilitat als usuaris d’aquest Lloc Web de denunciar i posar en coneixement de African Tastes a través de l’adreça de correu electrònic hallo@africantastes.com, qualsevol abusos, incidències, vulneracions de drets, continguts inapropiats o contraris al que disposen aquestes Condicions Generals que pugui aparèixer en aquest Lloc Web, dels que els Usuaris tinguin coneixement. L’usuari facilitarà una breu explicació de les causes de la denúncia o incidència.

Referent a això, s’informa a l’Usuari que les dades del denunciant i del denunciat podran ser tractats per African Tastes amb la finalitat d’investigar l’abús, incidència, contingut o vulneració reportada i determinar si ha de ser posat en coneixement de les autoritats públiques competents , cedint, en cas afirmatiu, les dades a les autoritats públiques administratives i / o judicials ia les forces i cossos de seguretat. Sense perjudici d’aquesta possibilitat de comunicació i denúncia que ofereix African Tastes, l’Usuari podrà utilitzar altres sistemes de comunicació o denúncia que continguin les Xarxes Socials en què African Tastes tingui perfils oficials creats.

S’informa a l’Usuari que qualsevol allotjament de continguts en aquest Lloc Web que efectuï l’Usuari com a conseqüència del seu ús, implica la cessió gratuïta i per temps indefinit, a favor de African Tastes, de tots els drets d’explotació sobre els referits continguts, és a dir, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

 

VI. Participació en concursos i promocions

El tractamentde dadesderivatde la participacióen concursosipromocionsserà degudamentdetallatalesbasesdel concursopromocióen qüestiói, si s’escau, al’altra informaciófacilitadaal respecte, noobstant, ambcaràcterenunciatiui nolimitatiu, s’informal’usuari quedecideixiparticipar-hique les seves dadespodran sertractades amb lafinalitatd’enviament decomunicacionspublicitàriesopromocionals(inclòs, comunicacionscomercialselectròniques) referents aproductes, serveisiactivitatsde

African Tastes, així com gestionar la seva participació en cada promoció o concurs específics, incloent verificar que l’Usuari reuneix els requisits necessaris per poder rebre el premi de la promoció o concurs, per poder realitzar el lliurament o enviament del premi al guanyador i per poder publicar els guanyadors i / o materials premiats en aquest Lloc Web de African Tastes i altres pàgines web o altres mitjans de comunicació, sense perjudici per a altres finalitats que per a cada concurs o promoció concreta es puguin establir.

Així mateix, s’informa a l’Usuari que quan l’allotjament de continguts en aquest Lloc Web s’efectuï com a conseqüència de la seva participació en un concurs o promoció, l’acceptació de les bases del concurs o promoció en qüestió així com de les presents Condicions Generals, implicarà la cessió gratuïta i per temps indefinit, a favor de African Tastes, de tots els drets d’explotació sobre els referits continguts.

 

VII. xarxes Socials

El tractament de dades dels Usuaris que facin seguidors de perfils oficials de African Tastes i de les seves marques, es regirà per les condicions previstes en les presents Condicions Generals, i subsidiàriament, per les polítiques de privacitat i condicions d’ús que tinguin establertes les pròpies Xarxes Socials.

African Tastes tractarà les dades dels Usuaris que facin seguidors o “fans” de qualsevol dels seus perfils abans esmentats, amb la finalitat d’administrar correctament els mateixos, conèixer les seves opinions i / o comentaris, així com informar a l’Usuari i fer-lo partícip de els diferents concursos, promocions i / o esdeveniments que es realitzen per part de African Tastes. En fer-se fan o seguidor del perfil, l’usuari consent en el tractament de les seves dades de conformitat amb les finalitats indicades a l’entorn de la Xarxa Social.

African Tastes podrà eliminar del seu perfil qualsevol informació o contingut que vagi en contra de les normes establertes en les condicions generals d’ús de la Xarxa Social en qüestió, així com en contra del que preveuen les presents Condicions Generals.

L’usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, en la forma descrita a l’apartat “Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició” precedent. En tot cas, l’Usuari podrà deixar de ser seguidor de la pàgina oficial de la Xarxa Social seguint els passos que s’indiquin en les condicions d’ús de la Xarxa Social i sense que African Tastes pugui intervenir en aquest procés. Així mateix, es recorda que qualsevol modificació o rectificació de les dades de l’Usuari de la Xarxa Social, s’ha de fer a través de la configuració d’usuari, no podent ser realitzada per African Tastes.

Per realitzar qualsevol consulta en relació amb el tractament de dades que es realitza dels seguidors en Xarxes Socials dels perfils de African Tastes, l’Usuari podrà posar-se en contacte amb African Tastes a través d’email: hallo@africantastes.com

 

VIII. Exempció de responsabilitat

African Tastes posa a disposició dels Usuaris un conjunt d’informació, la qual, tot i estar realitzada per professionals del sector, i de la diligència posada en la seva elaboració, pot contenir imprecisions o errors, o bé no estar actualitzada en la data de accés de l’Usuari. En aquest sentit, havent posat en coneixement de l’Usuari la possibilitat d’imprecisions pel que fa al contingut d’aquest lloc web es refereix, African Tastes queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis derivats de la hipotètica manca d’exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts així com d’eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir aquest Lloc Web.

Així mateix, African Tastes no serà responsable de les interrupcions del servei, mal funcionament del mateix o dificultats de connexió a la xarxa de comunicacions a través de la qual resulta accessible aquest Lloc Web, sigui quin sigui l’origen del mal funcionament.

African Tastes no garanteix que els continguts d’aquest Lloc Web siguin aptes o disponibles a tots els països fora d’Espanya. En el cas que tot o part dels continguts d’aquest Lloc Web siguin considerats il·legals en països diferents d’Espanya, queda prohibit l’accés als mateixos i la seva utilització pels usuaris, i en el cas que aquest accés es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat de l’Usuari.

L’ús que pugui fer de la informació i continguts que apareixen en aquest lloc web i / o de l’accés a altres pàgines web de tercers a través de connexions o “links” que apareixen en aquest lloc web, es realitzarà sota l’exclusiva responsabilitat d’aquells que efectuïn aquest tipus d’actes, no essent African Tastes responsable en cap cas dels danys o perjudicis que puguin derivar d’aquests usos o activitats.

En conseqüència, l’Usuari accepta de forma expressa i plena, que l’accés i l’ús d’aquest Lloc Web té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 

IX. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals i qualsevol qüestió relativa a la seva interpretació, compliment o falta de compliment es regirà per les lleis espanyoles, sense perjudici de l’aplicació de la normativa comunitària i tractats internacionals, quan sigui procedent.

D’altra banda, African Tastes i l’usuari se sotmeten, amb expressa renúncia al seu propi fur, en relació amb l’ús d’aquest lloc web, així com en relació amb qualsevol incidència o conflicte relacionat amb el mateix, als Jutjats i Tribunals corresponents al domicili social de African Tastes dalt indicat, sense perjudici de la jurisdicció que pugui resultar competent per aplicació del Reglament EU 44/2001 o d’altra normativa comunitària i tractats internacionals, quan sigui procedent.

Condicions de compra

I. Procés de compra

Això no és un comerç electrònic pròpiament dit.

L’apartat de compra del web de African Tastes té com a finalitat proporcionar producte a tota aquella persona interessada en adquirir-lo però que no pot fer-ho perquè no ho subministren/distribueixen a la seva zona.

Per què comprar a African Tastes?

• Perquè ens assegurem que t’arribi sempre el biltong més fresc possible.

• Perquè tot el biltong el produïm nosaltres. Som la primera línia de la cadena productiva: l’obrador a casa teva.

• Perquè quan fas una comanda, nosaltres seleccionem per a tu, el producte al punt just de curació. Si ens indiques a ‘comentaris’ si ho vols més humit o més sec, podem personalitzar la teva petició. En aquest cas podríem trigar un parell de dies més a enviar-t´ho.

• Perquè fem un seguiment exhaustiu de tot el procés de producció, curació, selecció, preparació i enviament fins casa teva.

• Perquè t’enviem la teva comanda en el temps mínim, amb una empresa de confiança.

• Perquè posem el nostre esforç en respondre’t amb celeritat i sincera. T’informarem de forma clara i ràpida.

Com puc comprar?

És tan simple com omplir el formulari de la pàgina de “On Comprar-” indicant les unitats que desitges de cada producte.

A continuació rebràs un e-mail de confirmació amb un número que hauràs d’introduir com a ‘concepte’ i un compte bancari perquè facis una transferència.

Si no rebessis aquest email mira a la teva safata de correu no desitjat o escombraries, de vegades es cola algun correu d’un remitent no habitual. Si no hi és posa’t en contacte amb nosaltres.

Una vegada realitzada la transferència prepararem la teva comanda i la rebràs en un termini mitjà de 24-48horas a la península.

Necessito crear un compte per comprar?

No,elprocésde compra éssenzillino requereixregistrar-se.

Com sol·licito una factura?

Has indicar a l’apartat comentaris, en cas contrari només rebràs l’albarà de lliurament. També pots sol · licitar després de fer la comanda enviant-nos un correu electrònic i te la farem arribar per email.

Què passa si estan malament les dades de la meva adreça d’enviament?

És important que t’asseguris que les dades aportades són correctes perquè pugui arribar-el paquet al teu domicili.

Per això en l’e-mail de confirmació et remetrem la direcció aportada perquè la confirmis.

Si no estiguessis a casa, es dipositarà un comprovant conforme l’empresa de missatgeria ha estat en la teva adreça i s’intentarà altre lliurament al dia següent. En enviaments Estàndard t’has de posar en contacte amb l’empresa de transport per concertar un altre lliurament o passar a buscar el paquet per l’oficina.

Si el paquet fos retornat per un error del client en introduir les dades i no xequejar-lo en la confirmació, l’empresa es reserva el dret a cobrar un segon enviament si fos necessari.

Transport i despeses d’enviament

Treballem amb empreses líders en el transport per a assegurar que el teu producte arribi en el menor temps i amb tota la qualitat possible.

Els temps de lliurament són de 24h-48h a la Península des de la sortida del paquet.

Les despeses d’enviament dependran de la quantitat que sol·licitis. Generalment totes les comandes ronden els 6 €. En cas de fer una comanda gran, et recalcularem els costos i t’ho farem saber. Sempre pagaràs el preu exacte i correcte. Ni un cèntim de més.

Per a comandes superiors a 40 €, nosaltres ens farem càrrec dels costos d’enviament.

Tinc un codi promocional, què faig?

Tens un apartat al formulari per introduir-lo.

Puntualment African Tastes podrem facilitar alguns codis per incentivar el consum, especialment amb els seguidors de xarxes socials, com a recompensa per la seva fidelitat.

Com faig el pagament?

Només hi ha un mètode possible i és la transferència bancària del import total indicat en el mail de confirmació.

Si la transferència no arribés en els següents tres dies hàbils, et contactaríem per resoldre la incidència.

Com puc modificar o anul·lar una comanda?

Si es fa amb el temps suficient abans que el paquet surti enviat, no hi ha inconvenient a l’anul·lació de la comanda (per comandes inferiors a 100 €) i es retornaria l’import pel mateix mètode de pagament.

 

 

 

II. Dubtes i preguntes freqüents

Pots contactar-nos per resoldre els teus dubtes:

– Enviant un e-mail hallo@kudubiltong.cat per a dubtes generals.

– Per a dubtes sobre comandes, escriure a pedidos@kudubiltong.es

– A les xarxes socials: Facebook.es/KudubiltongOfficial o bé per Google+.

– O trucant al número d’atenció al client +34 678.10.70.71.

Què passa si el producte arriba en mal estat?

Això mai hauria de passar, però si passés, t’ho canviem o et tornem els diners. Garantit 100%.

Què he de fer per realitzar una devolució?

Per realitzaruna devoluciósimplementcontacta amb nosaltresindicant:

  • Número de comanda.• Quin producte vols tornar, i quin problema té.

Les condicions perquè es realitzi la devolució són:

• La comunicació de devolució l’has de realitzar dins dels 10 dies posteriors a la recepció del producte.

• La devolució s’ha d’efectuar a l’embalatge original.

• El contingut retornat ha de ser com a mínim el 85% del pes original.

Un cop haguem rebut el teu missatge, t’indicarem com retornar el producte. African Tastes es farà càrrec de les despeses de devolució.

Si el biltong un cop examinat a les nostres instal·lacions no compleix les condicions anteriorment comentades, les despeses de recollida i de tornar a enviar el producte corren a càrrec del client. Això ha de succeir en un termini no superior a 5 dies hàbils.